Jual Beli dan Riba

Jual beli dan riba

“Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba.” (al-Baqarah 2:275)

0 comments… add one

Leave a Comment