Antara mesej penting yang disampaikan dalam buku ‘Built to Last‘: “preserve the core / stimulate progress” (mengekalkan teras / menyokong perubahan).

Contoh:

Teras

“Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba.” [surah al-Baqarah, ayat 275]

Perubahan

Keperluan perbankan Islam untuk berinovasi bagi kekal relevan dalam dunia kewangan moden.

Datuk Dr. Mohd Daud Bakar dalam buku beliau; An Insightful Journey Into Emirates Airline Sukuk menulis:

“In the Islamic financial world, unlike the conventional financial world, there are no boundaries for any permutation of any structure to create new financial products, as long as they are free from elements and conducts that are prohibited by the Shariah.”

Image: travishbrown [dot] com