Jual Beli dan Riba

Jual beli dan riba

“Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba.” (al-Baqarah 2:275)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *