Jual beli dan riba

“Allah telah menghalalkan berjual beli (berniaga) dan mengharamkan riba.” (al-Baqarah 2:275)